Vakıf Senedi

TÜRK İSLAM VAKFI SENEDİ

 VAKFIN ADI:

Madde 1: Vakfın adı “TÜRK İSLAM VAKFI”dır.

İşbu resmi senette sadece ‘vakıf’ denilecektir.

 VAKFIN MERKEZİ VE ADRESİ:

Madde 2: Vakfın merkezi İSTANBUL’dur.

Vakfın adresi; Kaptanpaşa Mah. Türbe Sk. No:10 Daire:4 Kat:2 Piyalepaşa Apartmanı Beyoğlu / İSTANBUL’dur.

Teftiş makamına bildirilerek yönetim kurulu kararı ile vakfın adresi her zaman değiştirilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 VAKFIN HUKUKİ DURUMU:

Madde 3: Vakıf kendi organlarından başka hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız bir kuruluştur. Vakıf siyasal amaçlara araç edilemez.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 4: Vakfın gayesi;

 • Türk İslam tarihinin ve medeniyetinin doğru ve bilimsel tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, İslami ilimlerde, beşeri ilimlerde, sosyal ve kültürel alanlarda her türlü bilimsel araştırmalar yapmak, dünyadaki gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, Türk İslam Dünyasının ve tüm insanlığın sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analiz ve sentez çalışmaları yaparak, gerçekçi ve etkin çözümler üretmek ve üretilen bu çözümleri kamuoyu ile paylaşmaktır.
 • Türk İslam Dünyasının tarihi mirasını modern bilimsel yöntemlerle araştırarak günümüz insanının dikkatine sunmak, Türk İslam coğrafyasındaki dini, sosyal, kültürel ve entellektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacılar, bilim adamları ve yöneticiler için bilgi birikimi sağlamak, nitelikli çalışmalar yürütmek amacıyla Türkiye içindeki ve dışındaki bu konularla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini sürdürmektir.
 • Ülkesinde ve dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlı, idealist, donanımlı, Doğu ve Batı medeniyetlerini yakından tanıyan, geniş ufuklu, eleştirel bir bakış açısına sahip, hedefleri olan gençlerin yetişmesine katkı sağlamak ve aşırılıklardan uzak, orta yolu tutmuş, dünyanın ve ülkesinin gerçeklerinin farkında olarak hedeflerine ulaşma noktasında bilinçli adımlar atabilen, farklı görüşlere ve bakış açılarına sahip gençlerin bir araya gelerek birbirlerini daha yakından tanımalarını ve bu gençlerin Allah sevgisi, nizâm-ı âlem ülküsü, vatan-millet sevgisi ve ortak ülke menfaatleri etrafında birleşmelerini sağlamaktır.
 • Türk İslam Dünyasında Kur’ân’ın mantığına, rûhuna ve özüne hâkim; ‘Allah’ın Rasûlü Muhammed (sav) günümüzde yaşıyor olsaydı nasıl bir İslam Medeniyeti inşa ederdi?’ sorusunun cevabını bulabilmiş; Allah Rasûlü’nün (sav) şekline, şemâiline, kılığına, kıyafetine takılı kalmayarak, Allah Rasûlü’nün (sav) dünya görüşünü, hayata bakış açısını ve yaşadığı asrın sorunlarına getirdiği çözümlerin arkasındaki ilkeleri idrak edebilmiş; sağlıklı bir   dünya-âhiret dengesi kurabilmiş, hem modern, hem milliyetçi, hem de sağlam dini bilgilerle donanmış, manevi ve ahlaki fazileti yüksek; Allah’ın adını yüceltmeyi, Allah’ın rızasını kazanmayı ve Allah sevgisini yaymayı hayatına gaye edinmiş; hitabetiyle, zekâsıyla, nezaketiyle, nezafetiyle, letafetiyle, empatisiyle, sempatisiyle, giyim kuşam tarzıyla, hanımefendiliği ve beyefendiliği ile insanlar arasında adeta bir cazibe merkezi haline gelebilmiş; sözleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmayan, kendine güvenen, düşünen, sorgulayan, fikir üreten, değer üreten ve insanlığın sorunlarına çözüm üreten din bilginlerinin yetişmesine katkı vermektir.
 • Kur’ân’ı dinin ana kaynağı olarak gören, ‘Sahih Sünneti ve Aklı’ Kur’ân’ı daha iyi anlamada yardımcı kaynaklar olarak kabul eden Hanif İslam anlayışının tüm dünyada tanıtılması için gerekli tüm çalışmaları yapmaktır.
 • Fıtratı esas alan Hanif İslam anlayışının temel esasları olan ve Kur’ân-ı Mübîn’in de insanlığa en mühim armağanları olan ‘Tevhid, Akılcılık, Güzel Ahlak ve Adalet’ prensiplerini insanlara en doğru bir şekilde anlatarak sağlıklı bir iman-ahlak ilişkisi, sağlıklı bir iman-ibadet ilişkisi ve sağlıklı bir ibadet-ahlak ilişkisi kurmaları konusunda müslümanları bilinçlendirmektir.
 • Hanif İslam anlayışının ve Türk İslam sentezinin pratikte en güzel yansıması olan Hanefî-Mâtüridî-Yesevî düşüncenin ve bu düşünce ekolünün mümessilleri olan İmam-ı Â’zâm Ebû Hanife’nin, İmam Mâtüridî’nin ve Ahmet Yesevî’nin öğretilerinin Türk İslam Dünyasında en doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 5: Vakıf yukarıda belirtilen gayeleri gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

 • Yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü bilimsel araştırmalar, yayınlar, incelemeler, analizler ve benzeri çalışmalar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel araştırma merkezleri oluşturmak, gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek ve dökümantasyon merkezi oluşturmak.
 • Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması için televizyon, internet televizyonu, sosyal medya hesapları, gazete ve dergi gibi görsel, yazılı, süreli veya süresiz basın yayın organları kurmak, yayınevi kurmak; gazete, dergi, bülten, broşür, kitap ve benzeri yayınların basımını ve dağıtımını yapmak; her türlü tanıtımı, yayını ve reklamı yapmak ve yaptırmak, vakfın amaçları doğrultusunda her konuda ve her yolla kamuoyunu aydınlatmak.
 • Vakfın amaçlarından birinin veya birkaçının ya da tamamının gerçekleşmesi için vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, ilim, eğitim ve kültür merkezleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve müşterek çalışmalar yapmak, üyeleri arasında ve amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve sosyal dayanışma sağlamak.
 • Vakfın amaçları doğrultusunda yerli ve yabancı üniversitelerdeki bilim insanlarıyla, fikir alışverişi yapmakla beraber bilimsel çalışmalarda bulunmak, araştırma ve akademik/ilmi çalışmalar için yurt dışına insan göndermek, konusunda ihtisas sahibi olan kişi ve kurumlardan yararlanmak ve bu kapsamda yapılan her türlü ilmi/bilimsel araştırmalara, çalışmalara ve faaliyetlere maddi ve manevi katkıda bulunmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti kanunları dâhilinde her seviyede eğitim öğretim kurumları açmak; kreş, yuva, okul, akademi, enstitü, fakülte, üniversite, araştırma merkezleri, araştırma komisyonları, ihtisas heyetleri, kulüpler, kütüphane, okuma salonları, etüt ve kurs merkezleri, lokal, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri ve ticari işletmeler açmak ve işletmek; mevzuat dâhilinde her türlü bilim, kültür, sanat, çevre, spor ve sosyal tesisleri kurmak ve işletmek.
 • Kreş ve yuvadan başlamak üzere, ilk, orta ve lise öğretiminde, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve daha üst akademik çalışmalarda yer alan öğrencilere maddi ve manevi destek vermek, bu tür çalışmaları ve araştırmaları yapan öğrencilere ve akademisyenlere yurt içinde ve yurt dışında burslar vermek, yönetim kurulu tarafından gerekli görülen eğitim öğretim kurumlarının her seviyesindeki öğrencilerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak, araç ve gereç sağlamak.
 • Konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler, seminerler, brifingler, açık oturumlar, eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek; anma günleri, şenlikler, yemekli toplantılar ve vakfın gayesine uygun benzeri her türlü toplantıyı organize etmek, yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek; başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek olan bu tür faaliyetlere katılmak, temsilci göndermek ve maddi ve manevi katkıda bulunmak.
 • Vakıf amacına uygun konularda eserler sipariş etmek, ödüllü eser yapmak, yazma ya da uygulama yarışmaları düzenlemek, ödüller vermek, diğer kuruluşlarca başlatılan ya da yürütülen bu tür girişimlere katılmak ve katkıda bulunmak.
 • Vakfın amaçlarından birinin veya birkaçının ya da tamamının gerçekleşmesi için doğrudan veya dolaylı olarak faydalı ve gerekli görülen her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri icra etmek ve bu tür faaliyetleri icra eden kurum ve kuruluşlara maddi ve manevi katkıda bulunmak.

 VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 6: Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 7: Vakfın kuruluş malvarlığı vakfa tahsis edilmiş olan 80.000,00-TL (SeksenBinTürkLirası)’dir.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 VAKFIN KURUCULARI:

Madde 8: Vakfın kurucuları aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşur.

 1. İlyas BOZKURT
 2. Akın KARADENİZ
 3. Mustafa Ragıp GÖKMEN

İlyas BOZKURT vakfın kurucu başkanıdır.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 9: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetçi

 MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 10: Vakfın ilk mütevelli heyeti aşağıda isimleri yazılı olan 3 (üç) kişi olmakla birlikte vakfın tescilinden sonra mütevelli heyetine yeni üyeler alınabilir.

Vakfın İlk Mütevelli Heyet Üyeleri:

 1. İlyas BOZKURT
 2. Akın KARADENİZ
 3. Mustafa Ragıp GÖKMEN

Akın KARADENİZ vakfın mütevelli heyet başkanıdır. Vakfın başkanı mütevelli heyet başkanıdır. Mütevelli heyet başkanının ölümü, istifası ya da başka bir nedenle görevi bırakması halinde mütevelli heyet üyeleri kendi içinden bir üyeyi oy çokluğu ile mütevelli heyet başkanı seçer.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır. Vakfa önemli hizmet ve katkıları olanlar, mütevelli heyet kararı ile mütevelli heyet üyeliğine alınabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 11: Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organı olup vakfın genel yönetim, gözetim, denetim, karar ve danışma organıdır.  Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Yönetim kurulunu seçmek,
 • Denetçiyi seçmek,
 • Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetçi raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 • Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 • Vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek,
 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 12: Mütevelli heyet ilk toplantısını vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar. Mütevelli heyet olağan olarak yılda bir kere toplanır. Yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde veya mütevelli heyet başkanının toplantı çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda hazır bulunanların, en az üçte ikisinin (2/3) yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya telefon, SMS, elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az biri kullanılarak duyurulur. Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, mütevelli heyet başkanının oyu iki oy sayılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir (2/3).

YÖNETİM KURULU:

Madde 13: Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyet üyeleri arasından veya dışından seçilen     3 (üç) üyeden oluşur. Görev süresi 5 yıl olup, üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, mütevelli heyetçe yeni üye seçilir. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu yılda en az 2 (iki) defa toplanır. Yönetim kurulunda toplantı nisabı için üyelerden yarıdan bir fazlasının toplantıda bulunması gerekir. Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 14: Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;

 • Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 • Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 
 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 • Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 • Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 • Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 
 • Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 
 • Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 • İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 15: Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETÇİ:

Madde 16: Mütevelli heyet üyeleri arasından veya dışından seçilen 1 (bir) denetçi mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler. Görev süresi 5 yıl olup, denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple görevi sona eren denetçi yerine, mütevelli heyetçe yeni bir denetçi seçilir. Denetçi, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek raporu, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete sunar.

 HUZUR HAKKI:

Madde 17: Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 18: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 • Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 • Ulusal ve uluslararası fonlardan alınacak hibeler.

 VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 19: Vakfın yıllık brüt gelirinin en az üçte ikisi (2/3) vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 20: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 21: Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmiş ve bu durum düzeltilemez nitelikteyse, yönetim kurulunun da önerisi dikkate alınarak mütevelli heyet kararıyla vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi mütevelli heyetçe vakfın imkânları toplanarak, bu malvarlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak, amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır.

Mütevelli heyetin fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece fesih işlemleri başlatıldığında mütevelli heyet tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkemenin tasfiye kurulunun mütevelli heyet dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda mütevelli heyet yeni bir kurulu mahkemeye önerir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür. Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

 VAKFA ÜYELİK:

Madde 22: Vakıf, mütevelli heyet kararıyla vakfa üye kaydedebilir.

 VAKIF ONUR ÜYELİĞİ:

Madde 23: Vakfa maddi ve manevi katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara mütevelli heyet kararı ile vakıf onur üyeliği verilebilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1: Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda isimleri yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. İlyas BOZKURT
 2. Akın KARADENİZ
 3. Mustafa Ragıp GÖKMEN

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir. 

 Geçici Madde 2: Vakfın tescili ve gerektiğinde resmi senet tadili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere vakfın kurucularından Akın KARADENİZ yetkili kılınmıştır.